Autor Tereza Vajcíková, Tete–Art, so sídlom Krčulova 2, 977 01 Brezno, DIČ 1085703652

Fotografie výrobkov sú ilustračné, nakoľko sa jedná o ručne robené výrobky a každý z nich je originál, môžu sa výrobky od fotografie mierne odlišovať. Jemná odlišnosť farebných odtieňov môže byť spôsobená tlačou alebo nastavením Vášho monitora.

____________________________________________________________

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A PREDMET

Kupujúci prostredníctvom realizácie objednávky akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len “VOP”) za účelom úpravy vzájomných práv a povinností strán vo vzťahu vyplývajúcom z predaja Tovaru Predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ uzatvorená zmluva neustanovuje inak. VOP vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Práva a povinnosti týmito VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych, najmä občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmuvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov na diaľku v platnom znení a iných.

Tieto VOP teda upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a autorom Terezou Vajcíkovou, Krčulova 2, Brezno, 97701, DIČ 1085703652 (ďalej len „Tete-Art“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.tete-art.com.

 1. DEFINÍCIE

2.1 Pojmy definované v tomto článku majú na účely týchto VOP význam, ako je bližšie špecifikovaný ďalej.

2.2 E-Shop. E-Shop je internetový obchod autora Tereza Vajcíková, Krčulova 2, Brezno, 97701, DIČ 1085703652 nachádzajúci sa na internetovej stránke www.tete-art.com, umožňujúci nakupovanie tovaru.

2.3 Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru o kupujúcom, prípadne Príjemcovi, vrátane kontaktných, doručovateľských a osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinnými údajmi. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu.

2.4 Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá má záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou Tete-Art, týkajúcu sa tovaru ponúkaného cez  E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a ktorá bola riadne doručená spoločnosti Tete-Art. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán, prokurista alebo splnomocnený zástupca.

2.5 Príjemca. Príjemcom je osoba iná ako kupujúci, ktorá je uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný alebo doručený. Uvedenie identifikačných údajov príjemcu v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru, resp. uzatvorenie zmluvy v prospech tretej osoby.

2.6 Formulár objednávky. Formulár objednávky je elektronický formulár nachádzajúci sa na www.tete-art.com obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. príjemcu, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia /prepravy tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7 Ponuka tovaru. Ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.tete-art.com, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, atď.), a informáciu o cene. Zmeny ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.tete-art.com. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

2.8 Tovar. Tovarom sú ručne vyrábané šperky a doplnky.

2.9 Starostlivosť o šperky. Starostlivosť o šperky je súhrn informácií ako sa treba o šperky, t.j. „tovar“ vyrábaný spoločnosťou Tete-Art starať. Tieto informácie sú zverejnené na stránke www.tete-art.com a tvoria neoddeliteľnú súčasť VOP.

2.10 Objednávka. Objednávkou je návrh na uzavretie zmluvy, ktorý je riadne vyplnený klientom a doručený spoločnosti Tete-Art.

2.11 Zákon o OOOÚ. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 1. UZATVÁRANIE ZMLÚV

Všetky objednávky podané prostredníctvom e-shopu www.tete-art.com sú záväzné. Podaním objednávky prostredníctvom tohto e-shopu kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Informácie potrebné k uzavretiu zmluvy o predaji tovaru (ďalej len “kúpna zmluva”) jednoznačne vyplývajú z procesu vytvorenia objednávky a objednávania v našom e-shope a kupujúcemu je takisto daná možnosť skontrolovať objednávku, pred jej odoslaním opraviť, prípadne skontrolovať. Kupujúci po tom, čo zvolený tovar vloží do tzv. košíka zreteľne označeného príslušným symbolom nachádzajúcim sa v pravom hornom rohu na internetovej stránke e-shopu www.tete-art.com , svoju objednávku potvrdí, resp. odošle. Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky na zaslanie tovaru na adresu uvedenú kupujúcim toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho k uzavretiu Zmluvy. Od tohto okamihu medzi kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predmetom kúpnopredajného vzťahu v zmysle kúpnej zmluvy  je/sú  iba tovar/tovary výslovne uvedené v objednávke alebo kúpnej zmluve, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak.

3.2 Objednávka obsahuje najmä:

3.2.1 identifikačné údaje kupujúceho;

3.2.2 vyhlásenie kupujúceho potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí;

3.2.3 vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote do 14 dní;

3.2.4 udelenie bezvýhradného, jednoznačného a jasného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so ZOOU a týmito VOP a v prípade, ak kupujúci uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý spoločnosti Tete-Art kedykoľvek na požiadanie preukázať;

3.2.5 vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú úplné, správne a pravdivé.

3.3 Objednávka zaniká:

3.3.1 odmietnutím objednávky  zo strany Tete-Art.

3.3.2  márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

3.4 Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Tete-Art adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Tete-Art potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Potvrdenie objednávky spoločnosťou Tete-Art prebehne do piatich dní. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Tete-Art neznamenajú potvrdenie objednávky.

3.5 Kupujúci nemá právny nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť Tete-Art je oprávnená odmietnuť objednávku a o tomto odmietnutí kupujúceho upovedomiť.

3.6 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Tete-Art. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Tete-Art povinná prijať.

3.7 Platnosť elektronickej objednávky je podmienená vyplnením všetkých jej náležitostí, formulárov  a zadaním všetkých predpísaných údajov kupujúcim.

3.8 Predávajúci nezodpovedá za to, že kupujúci neprijal príslušnú elektronickú komunikáciu, poprípade aj objednaný Tovar, ak bolo doručenie na adresy zdieľané kupujúcim, avšak k príslušným adresám má právo (iba/tiež) tretia osoba, ktorá doručované prevzala, popr. odmietla a pod. Objektívne nie je v schopnostiach ani možnostiach predávajúceho  zistiť, či skontrolovať správnosť kupujúcim zadaných údajov pri objednávke tovaru. Kupujúci plne zodpovedá za správnosť poskytnutých a vyplnených údajov v objednávke a berie na seba riziko vyplývajúce z toho, aké údaje pri objednávaní tovaru predávajúcemu v objednávke zadal. 

3.9 Z uzatvorenej zmluvy vyplýva predávajúcemu záväzok, že bude kupujúcemu/ resp. kupujúcim pri zachovaní odbornej starostlivosti dodávať nepoškodený tovar v súlade s obvyklými vlastnosťami daného tovaru určeného individulne alebo druhovo, a to aj v súlade s identifikáciou a špecifikáciou tohto tovaru uvedenou v zmluve, resp.  zrealizovanej objednávke tak, aby vyhovovala právnym predpisom i zásadám poctivého obchodného styku v právnom poriadku SR.

3.10 V prípade, že bola úplne zaplatená kúpna cena, kupujúci sa stáva vlastníkom objednaného tovaru jeho prevzatím.

 1. KÚPNA CENA

4.1 Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene Euro.

4.2 Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky, t.j. jej riadneho vyplnenia a odoslania na adresu Tete-Art.

4.3 Spoločnosť Tete-Art si vyhradzuje právo kúpne ceny meniť v prípade, že nastanú objektívne okolnosti, a to najmä s ohľadom na infláciu v národnom hospodárstve za daný kalendárny rok, zmeny ceny kľúčových tovarov potrebných pre výrobu šperkov a pod.

4.4 Všetky akcie na určitý tovar, resp. tovary platia do uplynutia stanoveného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5 Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne, podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci určil.

4.6 Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Tete-Art, a to podľa rozhodnutia kupujúceho nasledovnými spôsobmi:

4.6.1 internet banking – platba na účet spoločnosti Tete-Art.

4.6.2 dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.

4.6.3 platba kartou – cez platobnú bránu prevádzkovanú spoločnosťou Global Payments

4.7 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Tete-Art uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny prepravnej spoločnosti. Pri platbe na účet spoločnosti Tete-Art sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke – za čo kupujúci nesie zodpovednosť. Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až zaplatením celej kúpnej ceny vrátane ceny za kupujúcim zvolený spôsob doručenia tovaru.

 1. DODACIA LEHOTA

5.1 Tovar je odosielaný štandardne do 2 týždňov v závislosti od náročnosti výroby objednávky odo dňa doručenia riadnej objednávky a uhradenia celej kúpnej ceny (v prípade ak sa neplatí na dobierku). V prípade, ak zistíme, že tovar nie je možné z akéhokoľvek dôvodu dodať, uhradenú platbu vraciame obratom naspäť, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zistenia nemožnosti jeho dodania. V prípade potreby skoršieho dodania tovaru ako do 2 týždňov je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť Tete-Art prostredníctvom mailovej komunikácie a dohodnúť sa na skoršom dodaní, pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

5.2 Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti Tete-Art začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Tete-Art za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od manuálneho priradenia platby k objednávke kupujúceho. K predĺženiu lehoty môže tiež dôjsť na základe ďalších okolností, ktoré nezavinil predávajúci, najmä z dôvodu okolností nezavinených predávajúcim, oneskorenia spôsobeného vyššou mocou a pod. V prípade, že nastanú tieto objektívne okolnosti, ktoré predlžujú dodatočnú lehotu, predávajúci sa zaväzuje o nich kupujúceho bez zbytočneho odkladu v písomnej forme informovať.

 1. MIESTO DODANIA

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Tete-Art ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

 1. SPÔSOB PREPRAVY

Preprava Slovenskou poštou (doručenie do 2 týždňov v závislosti od náročnosti výroby objednávky a od pripísania úhrady na účet spoločnosti Tete-Art v prípade platby vopred, resp. od potvrdenia objednávky s doručením na dobierku), a to v súlade s aktuálnym platným cenníkom doručovateľa.

 1. DODANIE TOVARU

8.1 Záväzok spoločnosti Tete-Art dodať tovar je splnený dodaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi v mieste dodania.

8.2 Záväzok spoločnosti Tete-Art dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Tete-Art bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti Tete-Art, a to v súlade s platným cenníkom doručovateľa, resp. spoločnosti obstarávajúcej dodanie zásielky.

8.3 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti naspäť spoločnosti Tete-Art, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 1. REKLAMÁCIE

9.1 Podrobnosti o právach kupujúceho – spotrebiteľa, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na stránke www.tete-art.com a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9.2 Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Tete-Art a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.3 Mikroškrabance na chirurgickej oceli nie sú vadou ani chybou. Je to prirodzený jav ktorý vzniká pri jej spracovávaní a nie je možné ho eliminovať. Mikroškrabance sú viditeľné len z blízka a len pod určitým uhlom. Mikroškrabance nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru.

 1. STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Pokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku stornovať prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade storno objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Tete-Art vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet.

10.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.tete-art.com.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem si stiahnete formulár na odstúpenie od zmluvy)

V zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku však kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

10.2.1 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

10.2.2 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

10.2.3 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

10.2.4 predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,

10.2.5 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.3 V storne objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Storno objednávky môžete uskutočniť elektronicky na adresu tete@tete-art.com, alebo písomne na adresu spoločnosti Tete-Art.

10.4 V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom písomnej formy je spoločnosť Tete-Art povinná zaslať kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

10.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Tete-Art najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6 Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Tete-Art povinná:

10.6.1 prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar Slovenskou poštou na adresu sídla spoločnosti Tete-Art: Tereza Vajcíková, Krčulova 2, Brezno, 97701. Odporúčame tovar zaslať ako list doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme.

10.6.2 vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa riadneho doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

10.7 Spoločnosť Tete-Art nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Tete-Art. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Tete-Art.

10.8 Spoločnosť Tete-Art si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je v nesúlade s bežným zaobchádzaním s tovarom, spoločnosť Tete-Art vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o škodu spôsobenú kupujúcim na tovare. Pohľadávka spoločnosti Tete-Art na náhradu škody sa započítava oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o spôsobenú škodu vráti spoločnosť Tete-Art kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.9 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy odoslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Tete-Art. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Tete-Art znáša kupujúci.

10.10 Spotrebiteľ – kupujúci je oprávnený vrátiť tovar za podmienok bližšie uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach aj otvorený, použitý a nemusí byť vrátený v pôvodnom obale.

10.11 Spoločnosť Tete-Art je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

10.11.1 ak pri platbe na účet spoločnosti Tete-Art kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 10 dní od potvrdenia objednávky;

10.11.2 ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od prepravnej spoločnosti v dohodnutom termíne z iných dôvodov na jeho strane;

10.11.3 ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Tete-Art, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Tete-Art schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že polotovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Tete-Art inak ho zaobstarať;

10.11.4 ak sa výrazným spôsobom zmenili ceny za polotovary, za ktoré spoločnosť Tete-Art polotovar nakupuje.

10.12 Odstúpenie spoločnosti Tete-Art od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už uhradenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Tete-Art kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

10.13 Odstúpenie spoločnosti Tete-Art od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Tete-Art na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.14 Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Tete-Art oprávnená započítať z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Spoločnosť Tete-Art ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

11.2 Spoločnosť Tete-Art spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti Tete-Art.

11.3 Spoločnosť Tete-Art spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru a kontaktné telefónne číslo v poštovom styku s kupujúcim, a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru kupujúcemu alebo prijímateľovi; osobné údaje kupujúceho v uvedenom rozsahu poskytne spoločnosť Tete-Art za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam.

11.4 Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje jednoznačný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových informácií poštou na adresu kupujúceho alebo prijímateľa, formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, formou sms odoslanej na tel. číslo kupujúceho alebo prijímateľa, alebo volaním na tel. číslo kupujúceho alebo prijímateľa. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu nevyhnutnú pre prevádzkovateľa  (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu tete@tete-art.com. Spoločnosť Tete-Art po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

11.5 Kupujúci vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytuje spoločnosti Tete-Art sú úplné, pravdivé a správne. Kupujúci sa zaväzuje nahlasovať spoločnosti Tete-Art akúkoľvek zmenu v jeho osobných údajov bez zbytočného odkladu. Spoločnosť Tete-Art nezodpovedá za neaktualizáciu údajov z dôvodov na strane kupujúceho.

11.6 Spoločnosť Tete-Art vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a aktualizované osobné údaje kupujúceho, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúceho spracúva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu ich spracúvania.

11.7 Kupujúci čestne vyhlasuje, že zabezpečil predchádzajúci súhlas prijímateľa so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť spoločnosti Tete-Art príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov kupujúceho, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre oprávnené osoby primerane.

11.8 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach, ako dotknutej osoby, najmä o tom, že:

11.8.1 Kupujúci má právo kedykoľvek žiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu tete@tete-art.com.

11.8.2 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Tete-Art vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
 3. c) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. d) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 6. f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 7. g) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť Tete-Art spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

11.8.3 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u spoločnosti Tete-Art namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

11.8.4 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti Tete-Art kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť Tete-Art je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11.8.5 Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

11.9 Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

 1. a) súbory cookie potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
 2. b) súbory cookie ktoré umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
 3. c) súbory cookie, ktoré si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

11.10 Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

 1. ORGÁN DOZORU

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, miestne príslušným je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, www.soi.sk.

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

13.1 V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z predaja môže klient, resp. ostatné dotknuté osoby riešiť spor mimosúdnou cestou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií v platnom znení, zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení, v zmysle zákona č.335/2014 Z.z. o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (viď text nižšie).

13.2 Osobitné podmienky pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: V zmysle zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy tete@tete-art.com.

13.3 Ak naša spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č.391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č.391/2015 Z.z.

13.4 Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

13.5 Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako suma 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 19.6.2023

14.2 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.tete-art.com.

14.3 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné /alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.